Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Xây dựng mô hình trồng Lan Kim tuyến dưới tán rừng tại 2 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông, tỉnh Kon Tum (Anoectochilus sp.)

#:
38
Tên:
Xây dựng mô hình trồng Lan Kim tuyến dưới tán rừng tại 2 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông, tỉnh Kon Tum (Anoectochilus sp.)
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Chu Đình Liệu

Mục tiêu chung:

Chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng cây lan Kim tuyến nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu trên địa bàn tỉnh; nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho các xã trong vùng dự án.

Mục tiêu cụ thể:

+ Chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng cây Kim tuyến dưới tán rừng,  năng suất đạt 0,5 kg/m2.

+ Giúp cho người dân trong vùng dự án nắm vững quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây Kim tuyến dưới tán rừng.

+ Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây lan Kim tuyến dưới tán rừng phù hợp với điều kiện sản xuất vùng dự án.

Nội dung:

- Khảo sát địa bàn, chọn hộ triển khai mô hình.

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng lan Kim tuyến cho người dân trong vùng dự án.

- Xây dựng mô hình trồng lan Kim tuyến dưới tán rừng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông, với quy mô 3.000 m2.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế; tổ chức Hội nghị đầu bờ để giới thiệu, khuyến cáo nhân rộng.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây lan Kim tuyến dưới tán rừng.

- Đề xuất biện pháp duy trì, nhân rộng dự án.

Kết quả đạt được: 

Đã triển khai mô hình trồng cây Lan Kim tuyến dưới tán rừng với diện tích 1.500 m2 (diện tích đông đặc) tại các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, năng suất mô hình đạt khoảng 0,5kg/m2. Bước đầu xây dựng tài liệu kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây lan Kim tuyến. 

Sản phẩm: 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án;

- Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc , thu hoạch cây lan Kim tuyến.

 

Thời gian thực hiện: 29/07/2019 đến 30/05/2022

Kinh phí thực hiện: 1.152 triệu đồng.

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: