Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Khảo sát thành phần hóa học, xây dựng qui trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng.

#:
40
Tên:
Khảo sát thành phần hóa học, xây dựng qui trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng.
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Tôn Thất Quang

Mục tiêu chung: Khảo sát thành phần hóa học nhằm khẳng định thành phần và giá trị của thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng. Đồng thời xây dựng quy trình định lượng saponin của thân, lá Sâm Ngọc Linh đáp ứng yêu cầu trong hoạt động quản lý, sản xuất và nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu cụ thể:

+ Khảo sát, phân lập và xác định cấu trúc hoạt chất saponin mới có trong thân, lá Sâm Ngọc Linh ngoài 19 saponin đã được phân lập.

+ Xây dựng các quy trình định lượng saponin tổng, 2 saponin chính N-Fc, VG-R1 và các saponin thiết yếu khác trên thân, lá các độ tuổi khác nhau của Sâm Ngọc Linh.

Nội dung:

- Phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất saponin từ thân, lá của Sâm Ngọc Linh.

- Phân lập 2 hợp chất saponin chính là N-Fc đại diện cho khung protopanaxadiol và VG-R1 đại diện cho khung ocotillol với khối lượng ít nhất là 100 mg/hợp chất.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh ở các độ tuổi: Xác định hàm lượng saponin tổng; Xác định hàm lượng 2 saponin N-Fc, VG-R1 và các hợp chất saponin thiết yếu khác.

- Hoạt tính sinh học in vitro của các cao chiết và các hợp chất phân lập được:

+ Độc tính tế bào lành;

+ Ức chế enzyme α-glucosidase;

+ Gây độc tế bào thư gan HepG2

Kết quả dự kiến: 

- Báo khoa học kết quả đề tài.

- Thành phần hóa học, cấu trúc các hoạt chất saponin trên thân, lá của Sâm Ngọc Linh.

- Quy trình định lượng saponin tổng, 2 saponin chính N-Fc, VG-R1 và các saponin thiết yếu khác trên thân, lá các độ tuổi khác nhau của Sâm Ngọc Linh.

- Bảng dữ liệu hoạt tính sinh học in vitro của các cao chiết và các hợp chất phân lập được: Độc tính tế bào lành; Ức chế enzyme α-glucosidase; Gây độc tế bào thư gan HepG2

Thời gian thực hiện: 05/08/2019 đến 05/6/2022

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: