Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Khảo sát thành phần hóa học, xây dựng qui trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng.

#:
40
Tên:
Khảo sát thành phần hóa học, xây dựng qui trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng.
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Tôn Thất Quang

 

Mục tiêu chung: Khảo sát thành phần hóa học nhằm khẳng định thành phần và giá trị của thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng. Đồng thời xây dựng quy trình định lượng saponin của thân, lá Sâm Ngọc Linh đáp ứng yêu cầu trong hoạt động quản lý, sản xuất và nghiên cứu khoa học.

 

Mục tiêu cụ thể:

+ Khảo sát, phân lập và xác định cấu trúc hoạt chất saponin mới có trong thân, lá Sâm Ngọc Linh ngoài 19 saponin đã được phân lập.

+ Xây dựng các quy trình định lượng saponin tổng, 2 saponin chính N-Fc, VG-R1 và các saponin thiết yếu khác trên thân, lá các độ tuổi khác nhau của Sâm Ngọc Linh.

 

Nội dung:

- Phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất saponin từ thân, lá của Sâm Ngọc Linh.

- Phân lập 2 hợp chất saponin chính là N-Fc đại diện cho khung protopanaxadiol và VG-R1 đại diện cho khung ocotillol với khối lượng ít nhất là 100 mg/hợp chất.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh ở các độ tuổi: Xác định hàm lượng saponin tổng; Xác định hàm lượng 2 saponin N-Fc, VG-R1 và các hợp chất saponin thiết yếu khác.

- Hoạt tính sinh học in vitro của các cao chiết và các hợp chất phân lập được:

+ Độc tính tế bào lành;

+ Ức chế enzyme α-glucosidase;

+ Gây độc tế bào thư gan HepG2

 

Kết quả đạt được:

+ Đã phân lập và xác định được cấu trúc 30 hợp chất có trong thân lá sâm Ngọc Linh, trong đó có một hợp chất lần đầu tiên được phân lập trên thế giới là hợp chất ME-PV2.

+ Đã phân lập 02 hợp chất saponin chính là N-Fc (Notoginsenoside Fc) và VG-R1 (Vinaginsenoside R1)

+ Đã nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh

+ Đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm hoạt tính sinh học in vitro trên các cao chiết và các hợp chất saponin phân lập được

+ Chuẩn hóa điều chế cao chiết và đề xuất các sản phẩm ứng dụng

+ Đã đề xuất các sản phẩm ứng dụng (nước bổ dưỡng, bánh kẹo, trà, siro,...).  

 

Sản phẩm: 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

- Quy trình định lượng saponin tổng, 2 saponin chính N-Fc, VG- R1 và các saponin thiết yếu khác trên cao thân, lá các độ tuổi khác nhau của Sâm Ngọc Linh.

 

Thời gian thực hiện: 05/08/2019 đến 05/6/2022

 

Kinh phí thực hiện: 1.148 triệu đồng.

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: