Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus)trong ao và lồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo hướng liên kết chuổi gia trị

#:
52
Tên:
Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus)trong ao và lồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo hướng liên kết chuổi gia trị
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV Tá Tiến 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Hoàng Anh Quy 

Mục tiêu chung:

Ứng dụng các tiến bộ kỷ thuật để xây dựng thành công mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Trắm đen trong ao vag trong lồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung:

- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao các quy trình sản xuất cioong nghệ giống và nuôi thương phẩm cá Trắm đen trong ao và trong lồng theo chuổi giá trị.

- Xây dựng các mô hình sản xuất giống, mô hình ương giống cở lớn và mô hình nuôi thương phẩm cá Trắm đen trong ao và trong lồng.

- Đào tạo kỷ thuật viên và tập huấn kỷ thuật cho người dân

Kết quả dự kiến:

- Tiếp nhận và làm chủ được các quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Trắm đen trong ao và trong lồng

- Các mô hình:

+ Sản xuất giống 180.000 con cá Trắm đen, cở 15-20g/con;

+ Ương giống cở lớn (700g/con) với diện tích 2 ha, sản xuất 64.000 con giống và cung cấp con giống cho các mô hình  nuôi thương phẩm.

+ Nuôi thương phẩm với 2 ha nuôi trong ao, 1.300m2 lồng, đạt tổng sản lượng 78 tấn. Năng suất ao nuôi đạt 19,6 tấn/ha/vụ với ao nuôi, năng suất lồng nuôi đạt 33,6kg/m2 với nuôi lồng;

+ Liên kết tiêu thụ sản phẩm: 80 tấn cá Trắm đen thương phẩm và 70.000 con giống/ năm.

- Đào tạo được 20 kỷ thuật viên và tập huấn kỷ thuật được 300 lượt người dân

Thời gian thực hiện: 31/5/2021  đến 31/4/2024

Trạng thái:
đang thực hiện
Năm nghiệm thu:
2024
Link tải về: