Trang chủ >> Cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp sinh học trong phòng chống sinh vật hại phục vụ sản xuất một số loại cây trồng hàng năm chủ lực theo hướng hữu cơ, an toàn và bền vững tại tỉnh Kon Tum.

#:
68
Tên:
Nghiên cứu ứng dụng giải pháp sinh học trong phòng chống sinh vật hại phục vụ sản xuất một số loại cây trồng hàng năm chủ lực theo hướng hữu cơ, an toàn và bền vững tại tỉnh Kon Tum.
Loại:
Khoa học nông nghiệp
Miêu tả:

- Cơ quan chủ trì: Viện Bảo vệ thực vật chủ trì.

- Chủ nhiệm ĐT: TS. Trịnh Xuân Hoạt

 

Mục tiêu chung:

 

Đề xuất được giải pháp sinh học phòng chống một số đối tượng sinh vật hại chính trên một số loại cây trồng hàng năm chủ lực, tập trung một số đối tượng cây rau (khổ qua, dưa leo, cà chua, một số loại rau ăn lá,...) theo hướng hữu cơ, an toàn và bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định danh lục đối tượng sinh vật hại; xây dựng các mô hình ứng dụng và đề xuất các giải pháp sinh học phòng chống sinh vật gây hại chính trên một số loại cây trồng hàng năm chủ lực được nghiên cứu.

- Xây dựng được các quy trình ứng dụng các giải pháp sinh học phòng chống sinh vật hại trên các đối tượng nghiên cứu. 

 

Kết quả đạt được:

Kết quả nghiên cứu đã tiến hành điều tra thành phần sâu bệnh hại; thực trạng công tác phòng trừ trên một số cây rau chủ lực của tỉnh; xây dựng các mô hình ứng dụng giải pháp sinh học phòng chống sinh vật hại chính trên các đối tượng nghiên cứu (khổ qua, dưa leo, cà chua, bắp sú, rau dền và rau cải mơ) tại thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông. Thông qua kết quả nghiên cứu đã xây dựng danh lục và bộ mẫu tiêu bản hình ảnh sinh vật hại chính trên các đối tượng nghiên cứu; hoàn thiện quy trình ứng dụng giải pháp sinh học phòng chống sinh vật hại chính trên các đối tượng nghiên cứu để chuyển giao ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.

 

Sản phẩm: 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

- Quy trình sử dụng giải pháp sinh học phòng chống sinh vật hại chính trên các đối tượng nghiên (khổ qua, dưa leo, cà chua, bắp sú, rau dền và rau cải ăn lá) theo hướng hữu cơ.

- Danh lục và Bộ tiêu bản hình ảnh hình ảnh thành phần sâu, bệnh hại chính trên các đối tượng nghiên cứu (khổ qua, dưa leo, cà chua, một số rau ăn lá).

 

Thời gian thực hiện: 2020-2022

 

Kinh phí thực hiện: 844 triệu đồng.

Trạng thái:
đã nghiệm thu
Năm nghiệm thu:
2022
Link tải về: