Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra   (19-09-2020)

Thanh tra Sở KH&CN ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh

Ngày 17/9/2020, Thanh tra Sở KH&CN  ban hành kết luận Thanh tra số 03/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh

Theo đó, ngày 7/9/2020 Cục thuế tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2020 và đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Kết quả kiểm tra, xác minh cụ thể như sau:

1.  Về lĩnh vực Tiêu chuẩn, chất lượng:

Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra các mặt hàng vật liệu xây dựng như: xi măng Phúc Sơn; xi măng Nghi Sơn; thép xây dựng mà 02 Công ty đang kinh doanh đều đã thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và đều còn hạn sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng theo quy định.

2. Về lĩnh vực Đo lường:

Kiểm tra việc thực hiện kiểm định phương tiện đo: Qua kiểm tra thực tế hiện Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh đang sử dụng 05 phương tiện đo nhóm 2 là Cân đồng hồ lò xo các loại (03 cân đồng hồ lò xò loại 100kg; 01 cân đồng hồ lò xo loại 30kg và 01 cân đồng hồ lò xo loại 15kg). Đây là các loại phương tiện đo nằm trong Danh mục phương tiện đo phải kiểm định ban hành theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy Công ty TNHH Thiên Đạt chấp hành tốt về lĩnh vực đo lường, các loại phương tiện đo đều có chứng chỉ kiểm định còn thời hạn hiệu lực. Tuy nhiên qua kiểm tra Đoàn thanh tra đã phát hiện Công ty TNHH Đông Anh sử dụng phương tiện đo nhóm 2 là 02 cân đồng hồ lò xo loại 100kg và loại 15kg có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực.

Kiểm tra định lượng hàng hóa đóng gói sẵn: Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra định lượng hàng hóa thực tế (định lượng hàng hóa đóng gói sẵn) đối với 02 mặt hàng (xi măng Phúc Sơn; xi măng Nghi Sơn) loại 50kg đang được bày bán tại Công ty. Kết quả lô hàng của 02 mặt hàng trên đều có định lượng phù hợp với định lượng được ghi trên bao bì theo quy định.

3. Về lĩnh vực Nhãn hàng hóa

Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra cho thấy các loại hàng hóa mà Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh đang kinh doanh đều có nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị đinh số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Kết luận:

Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực Tiêu chuẩn, chất lượng và Nhãn hàng hóa. Tuy nhiên, về lĩnh vực Đo lường, Đoàn đã phát hiện Công ty TNHH Đông Anh sử dụng phương tiện đo nhóm 2 là 02 cân đồng hồ lò xo loại 100kg và loại 15kg có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực (vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 19 Luật Đo lường, ngày 11/11/2011. Áp dụng mức xử lý tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/20017 của Chính phủ).

Yêu cầu Công ty TNHH Đông Anh chấm dứt ngay hành vi vi phạm, không đưa 02 cân đồng hồ lò xo vi phạm nêu trên vào hoạt động kinh doanh của đơn vị kể từ ngày 09/09/2020. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, đề nghị đơn vị phải hoàn thanh việc kiểm định các phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng. Đồng thời, báo cáo gửi kèm giấy chứng nhận kiểm định về Sở Khoa  học và Công nghệ qua Thanh tra Sở theo dõi, báo cáo theo quy định.

Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền:

Trưởng đoàn thanh tra Sở KH&CN đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đông Anh. Áp dụng mức phạt tiền tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa với số tiền là 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

Yêu cầu, kiến nghị

Yêu cầu Công ty TNHH Đông Anh liên hệ ngành chức năng, kiểm định 02 cân đồng hồ lò xo vi phạm nêu trên và chấp hành thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra./.

hbnguyet

Kết luận Thanh tra