Trang chủ >> Thông Báo   (05-11-2023)

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp

 

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08/02/2023; Công văn số 228/SKHCN-HCTH ngày 27/3/2023 về việc giao nhiệm vụ triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, sử dụng dịch vụ công tuyến và giải quyết hồ sơ TTHC năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính như sau:

1. Nhằm góp phần tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đối với 50 dịch vụ công trực tuyến do Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp.

2. Cách thức nộp hồ sơ trực tuyến (có phụ lục hướng dẫn gửi kèm theo).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị tổ chức, đơn vị, cá nhân thông tin đến các đầu mối sau để được hỗ trợ:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Quầy số 01 – Tổng hợp): Số điện thoại 0260.379.7799.

- Ý kiến, kiến nghị liên quan đến nội dung thủ tục hành chính, số điện thoại: 0260 3862.518 – Phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.

Phụ lục hướng dẫn File đính kèm