Trang chủ >> Thông Báo   (07-09-2022)

Kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Ngày 7/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 118/TB-SKHCN về kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

 

Theo đó, căn cứ Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023.

 

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2023, cụ thể như sau:

 

Tổng số nhiệm vụ đề xuất đặt hàng năm 2023: 30 nhiệm vụ, trong đó:

 

- Tổng số nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: 03 nhiệm vụ.

 

- Số nhiệm vụ Hội đồng kiến nghị không thực hiện: 23 nhiệm vụ.

 

- Số nhiệm vụ Hội đồng kiến nghị thông báo đến doanh nghiệp để phối hợp triển khai: 03 nhiệm vụ.

 

- Số nhiệm vụ thông báo đến doanh nghiệp để vay quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh (nếu đủ điều kiện): 01 nhiệm vụ.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 để các tổ chức, cá nhân biết./.

 

File đính kèm TẠI ĐÂY