Trang chủ >> Thông Báo   (25-09-2022)

Quyết định về việc thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum;Quyết định 253/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Khoa họcvà Công nghệ tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 484/CĐCD-TNCUDV, ngày 5/9/2022 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý khoa học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ sau:

- Tên tổ chức: Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ (thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum).

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 03/ĐK-KHCN, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum cấp ngày 03 tháng 10 năm 2018.

- Trụ sở chính: tổ 10, phường Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Lý do thu hồi, huỷ bỏ: Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ trực thuộc Trường Cao Đẳng Cộng đồng không còn thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các nội dung đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ[1] (Tại văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum[2]).

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum có trách nhiệm giao nộp bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 03/ĐK-KHCN cấp ngày 03 tháng 10 năm 2018 về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.[1] (1) QĐ số 1107/QĐ-CĐCĐ ngày 30 tháng 8 năm 2022 về việc bãi bỏ Quyết định số 63/QĐ-CĐCĐ ngày 10 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ trực thuộc Trường.

  (2) Quyết định số 1108/QĐ-CĐCĐ ngày 30 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành Quy định tạm thời vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ.

[2] Công văn số 484/CĐCD-TNCUDV ngày 5/9/2022 về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

QĐ huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận