Trang chủ >> Thông Báo   (29-08-2020)

Sở KH&CN tỉnh Kon Tum Thông báo danh sách cán bộ trực, tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TBTCPV ngày 13/4/2020 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lầm thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 20/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch  số 36/KH-SKHCN về việc Bảo vệ trước, trong và sau Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, Lãnh đạo Sở KH&CN đã chỉ đạo thực hiện Phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức cho toàn thể công chức,viên chức và người lao động trong cơ quan về sự cần thiết của công tác bảo vệ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Phối hợp với Chi ủy chỉ đạo lực lượng tự vệ phân công trực bảo vệ cơ quan, đơn vị trực thuộc trước, trong và sau Đại hội; Quán triệt, giao nhiệm vụ cho bảo vệ cơ quan trực cơ quan 24/24 giờ trước, trong và sau Đại hội.

Đồng thời, để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở theo quy định của pháp luật trong thời gian diễn ra Đại hội. Sở KH&CN đã phân công Lãnh đạo Sở, cán bộ trực, tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguyễn Thương

DANH SÁCH TRỰC