Trang chủ >> Thông Báo   (30-08-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh Phân viện Dược liệu Tây Nguyên

Ngày 18/8/2020 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-SKHCN về việc đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh Phân viện Dược liệu Tây Nguyên (thuộc Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Sài Gòn). Quyết định đình chỉ được căn cứ Văn bản số 03/TB/SMI/2019 ngày 09/7/2019 của Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Sài Gòn về việc ngưng hoạt động tại Phân viện Tây Nguyên. Thời hạn đình chỉ hiệu lực 6 (sáu) tháng với lý do Phân viện Dược liệu Tây Nguyên ngưng hoạt động quá 12 tháng theo điểm b, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong thời hạn đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận, Phân viện Dược liệu Tây Nguyên thuộc Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Sài Gòn không được thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ như đã đăng ký tại Giấy chứng nhận số 01/ĐK-KHCN do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum cấp ngày 04/01/2018. 2

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Phân viện Dược liệu Tây Nguyên có báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động của đơn vị và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum trước ngày 10/9/2020. Nếu quá thời hạn đình chỉ Giấy chứng nhận hoạt động mà Phân viện không tiến hành các biện pháp khắc để tiếp tục hoạt động thì Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xem xét hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ nêu trên theo quy định.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Phân viện Dược liệu Tây Nguyên (thuộc Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Sài Gòn) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Quyết định đình chỉ

NVL