Trang chủ >> Thông Báo   (06-07-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum Thông báo nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện năm 2020

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện trong năm 2020; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành thông báo số 65/TB-SKHCN về việc nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Speng). theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn  tỉnh Kon Tum” khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện năm 2020. Theo đó, Thông báo yêu cầu nội dung cụ thể như sau:

 

1. Hồ sơ đăng ký tham gia xét giao trực tiếp bao gồm những văn bản, tài liệu dưới đây:

a. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án KH&CN (Mẫu B1-1-ĐON);

b. Thuyết minh dự án KH&CN (kèm theo bảng thuyết minh chi tiết khối lượng, dự toán kinh phí, ngày công thực hiện dự án KH&CN). Mẫu Thuyết minh dự án (B1.1-TMDA), kèm theo dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh của đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ, thể hiện rõ nguồn vốn sản xuất kinh doanh được thẩm định và bảo lãnh tín dụng.

c. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

d. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ  (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);

e. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu B1-4-LLCN);

g. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện hoặc cơ quan chuyển giao công nghệ (Mẫu B1-5-PHNC - nếu có);

h. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

i. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

k. Các văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ nguồn khác (cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của Tổ chức chủ trì và/hoặc các tổ chức tham gia dự án); các văn bản chứng minh (giấy xác nhận,..) về năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án; văn bản làm căn cứ lập dự toán kinh phí; tổ chức, địa phương ứng dụng kết quả của, dự án;

Mỗi văn bản trong Hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

Hồ sơ đăng ký tham gia xét giao trực tiếp được đóng gói trong túi Hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:

- Hồ sơ đăng ký tham gia xét giao trực tiếp chủ trì dự án KH&CN (chữ in hoa):

- Tên nhiệm vụ KH&CN đăng ký tham gia xét giao trực tiếp (ghi rõ: tên Dự án KH&CN).

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp  thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện (làm chủ nhiệm) và Danh sách những người tham gia chính thực hiện (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp).

- Danh mục tài liệu, văn bản có trong Hồ sơ.

 

2. Số lượng hồ sơ: 12 bộ (trong đó 01 bộ gốc và 11 bản sao bộ hồ sơ gốc) và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

 

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2020.

 

Hồ sơ đăng ký gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Mọi chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (số điện thoại: 0260.3864726).

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Sở Khoa học và Công nghệ chưa nhận được hồ sơ đăng ký của các tổ chức, cá nhân hoặc hồ sơ nộp không hợp lệ thì xem như đơn vị không tham gia đăng ký hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) năm 2020.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến tổ chức, cá nhân biết để nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định./.

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI