Trang chủ >> Thông Báo   (14-01-2020)

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ IX (năm 2020-2021)

Ngày 14/01/2020, Trưởng Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX đồng chí Trần Trị Nga – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định số 140/QĐ-BTC ban hành Thể Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2020 – 2021.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật (STKT) của tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 7 lĩnh vực: (1) Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; (2) Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông; (3) Vật liệu, hóa chất, năng lượng; (4) Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; (5) Y dược; (6) Giáo dục và đào tạo; (7) Các lĩnh vực khác.

Thể lệ Hội thị gồm có những quy định cụ thể sau:

1.  Về đối tượng dự thi:

   -  Tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra là kết quả hoạt động sáng tạo, sáng kiến cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được áp dụng tại tỉnh Kon Tum và đã mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, đều có quyền dự thi.

   -  Các cá nhân, tổ chức có các giải pháp, công trình đạt giải "Giải thưởng Khoa học - Công nghệ VIFOTEC" thì không được tham gia Hội thi này.

2.  Về Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

   - Tính mới và sáng tạo (hệ số 4): Các đề tài, giải pháp dự thi phải chưa đạt giải Hội thi Sáng tạo tỉnh Kon Tum, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc hoặc Giải thưởng VIFOTEC những năm trước đây và cũng không được trùng với bất kỳ đề tài, giải pháp nào của người khác đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào hiện có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi.

   -  Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam (hệ số 3): Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả trong tỉnh, hoặc trong toàn quốc.

   -  Hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường (hệ số 3): Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và xã hội.

3.  Hồ sơ dự thi gồm:

   - Phiếu đăng ký dự thi, 01 bản theo mẫu

   - Bản tóm tắt đề tài, giải pháp dự thi

   - Bản mô tả đề tài, giải pháp dự thi

   - Các tài liệu minh họa khác

4.  Nộp, nhận hồ sơ dự thi

   - Hồ sơ dự thi lập thành 02 bộ có giá trị như nhau, thể hiện trên khổ giấy A4.

   - Tác giả của sản phẩm dự thi nếu có điều kiện thì gửi kèm đĩa CD (số hoá hồ sơ).

   - Hồ sơ được bỏ phong bì dán kín. Có thể gửi qua đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp tại cơ quan Thường trực Hội thi.

   - Sản phẩm kỹ thuật dự thi:

           + Tác giả gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Hội thi (nếu có thể), Ban Tổ chức ký nhận và chịu trách nhiệm bảo quản sản phẩm;

          + Với sản phẩm không thể gửi về Ban Tổ chức, cần có mô hình (hoặc ít nhất là bộ ảnh chụp sản phẩm); Ban Tổ chức sẽ đến tại địa chỉ sản phẩm đang được sử dụng để khảo sát. Việc chấm thi do Hội đồng giám khảo quyết định;

          + Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm dự thi (hoặc mô hình), sẽ được trả lại sau khi dự thi hoặc thực hiện theo sự thoả thuận giữa tác giả và Ban Tổ chức.

5. Thời gian nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

    - Thời gian nhận hồ sơ từ tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021;

    - Thời gian chấm các giải pháp dự thi trong tháng 7 năm 2021; chọn gửi giải pháp dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc vào tháng 08 năm 2021;

    - Lễ trao giải thưởng: Quý IV năm 2021.

6. Nơi nhận hồ sơ dự thi:

    - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum

    - Địa chỉ: Số 413, đường Ure - thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

    - Điện thoại/Fax: 0260.3914.669

    - Email: lhhkontum@gmail.com

7. Cơ cấu giải thưởng: Mỗi lĩnh vực dự thi có số lượng giải thưởng tối đa như sau:

     01 giải Nhất trị giá: 40 triệu đồng;

     01 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 32 triệu đồng;

     02 giải Ba, mỗi giải trị giá: 24 triệu đồng;

     03 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 8 triệu đồng.

hbnguyet

Quyết định BTC

Thể lệ Hội thi

Mẫu phiếu đăng ký dự thi