Trang chủ >> Thông Báo   (25-07-2022)

THÔNG BÁO đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (lần 2)

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum; Công văn số 1734/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động xây dựng định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh hàng năm.

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng nội dung định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố; các Viện nghiên cứu; Trường Đại học, Cao đẳng; các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung năm 2023 (thông báo lần 2) như sau:

1. Căn cứ và yêu cầu về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1.1 Căn cứ, cơ sở đề xuất đặt hàng nhiệm vụ

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 15-11-2021của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 06-NQ/NQ/TU, ngày 25-11-2021 ngày 15-11-2021của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum và các kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy.

- Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (do Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng).

1.2. Yêu cầu

- Việc lựa chọn, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Yêu cầu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có tính cấp thiết, tính khả thi cao, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả và theo hướng ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành; xác định cụ thể nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.  

2. Hồ sơ đề xuất đặt hàng: Công văn đề xuất đặt hàng của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp; Phiếu đề xuất đặt hàng; Biên bản làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ (đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố); Danh mục đề xuất đặt hàng (xếp theo thứ tự ưu tiên đề nghị thực hiện).

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 (lần 2) (theo biểu mẫu kèm theo) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum trước ngày 25/8/2022, địa chỉ: tầng 4 - Tòa nhà B Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum,Tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và gửi file word qua địa chỉ Email: lvai.skhcn@kontum.gov.vn; pthngoc.skhcn@kontum.gov.vn để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh (Thông báo và biểu mẫu được đăng tải trên Website, theo địa chỉ http://skhcn.kontum.gov.vn).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết đề xuất./.

Định hướng đề xuất 2023 

Mẫu phiếu đề xuất

Thông báo đề xuất nhiệm vụ 2023