Trang chủ >> Thông Báo   (14-04-2020)

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai phòng chống chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Văn bản số 1199/KH-UBND, ngày 11/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản, chuyên sâu, ứng dụng để chế tạo, sản xuất sinh phẩm chẩn đoán, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết cho phòng, chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh; phát triển và ứng dụng mạnh các tiện ích phục vụ đời sống người dân và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Để có sở tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công thông báo đến các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai nghiên cứu, ứng dụng (ưu tiên các nhiệm vụ chuyển giao ứng dụng) phục vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các nhiệm vụ đề xuất, tập trung vào các nội dung sau:

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ để chế tạo, sản xuất sinh phẩm chẩn đoán, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết cho phòng, chống dịch Covid-19.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, các tiện ích phục vụ đời sống người dân và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đề xuất của các tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, Số 68, Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Email: ntxuan.skhcnkt@gmail.com (theo mẫu phiếu đề xuất gửi kèm theo). Thời gian tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 25/4/2020.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị./.

NVL

Mẫu phiếu đề xuất