Trang chủ >> Thông Báo   (10-10-2019)

Thông báo Hướng dẫn thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với doanh nghiệp Khoa học và công nghệ.

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành  Nghị định  số 13/2019/NĐ-CP, về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 03 năm 2019. Trong đó, tại Khoản 1 Điều 13 quy định: “ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật  đất đai.”

Theo đó, trình tự thủ tục và thẩm quyền miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với doanh nghiệp KH&CN được thực hiện theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, ngày 09/9/2016; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, ngày 14/11/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 77/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 và Thông tư số 333/2016/TT-BTC, ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, về thẩm quyền và trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ là phối hợp với cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất (theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ) khi xác nhận diện tích đất được miễn, giảm cho mục đích khoa học và công nghệ.

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP