Trang chủ >> Thông Báo   (29-05-2022)

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài, dự án năm 2022

 Căn cứ quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-SKHCN ngày 14/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-SKHCN, ngày 04/5/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt dự toán kinh phí đề tài: Đánh giá tính thích nghi của loài Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis) ở tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-SKHCN, ngày 16/5/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo kết quả tuyển chọn như sau:

Số lượng hồ sơ tham gia tuyển chọn: 01 hồ sơ.

Tổ chức đăng ký tuyển chọn:  Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Kết quả đánh giá hồ sơ có tổng số điểm trung bình đạt 82 điểm, tổ chức và cá nhân sau đây trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài:

          - Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

          - Cá nhân chủ nhiệm: TS. Hoàng Huy Tuấn.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì biết, thực hiện./.

File đính kèm