Trang chủ >> Thông Báo   (06-09-2023)

Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum;

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2024.

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 (tại Biên bản họp Hội đồng ngày 29/6/2023, 25/7/2023 kèm theo), Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt, cụ thể như sau:

Tổng số nhiệm đề xuất đặt hàng năm 2024: 18 nhiệm vụ, trong đó:

-Số nhiệm vụ KH&CN đã được UBND tỉnh phê duyệt: 03 nhiệm vụ.

-Số nhiệm vụ KH&CN Hội đồng kiến nghị không thực hiện: 15 nhiệm vụ.

(Chi tiết có danh mục kèm theo)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 để các tổ chức, cá nhân biết./.

File đính kèm