Trang chủ >> Thông Báo   (30-08-2023)

Thông báo Kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. cụ thể như sau:

Tổng số nhiệm đề xuất đặt hàng năm 2024: 18 nhiệm vụ, trong đó:

- Số nhiệm vụ KH&CN đã được UBND tỉnh phê duyệt: 03 nhiệm vụ.

- Số nhiệm vụ KH&CN Hội đồng kiến nghị không thực hiện: 15 nhiệm vụ.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 để các tổ chức, cá nhân biết./.

File đính kèm: TẠI ĐÂY

DANH MỤC KHÔNG THỰC HIỆN