Trang chủ >> Thông Báo   (28-12-2022)

Thông báo lịch Tiếp công dân năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại, ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/ 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngà 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở cụ  thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở:

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp, tiếp công dân định kỳ định kỳ vào thứ 4 ngày cuối hàng tháng (nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ lễ sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo; chi tiết tại phụ lục kèm theo). Trường hợp Giám đốc Sở vắng mặt thì phân công 01 Phó Giám đốc Sở tiếp, tiếp công dân. Ngoài lịch Tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013.

- Chánh Thanh tra Sở chủ trì chuẩn bị nội dung, phân công công chức cùng tiếp công dân với Lãnh đạo Sở. Khi có ý kiến, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thì trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm cùng tiếp công dân, hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời ý kiến công dân.

- Thanh tra Sở bố trí công chức tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính; kịp thời báo cáo Giám đốc Sở xử lý các trường hợp phát sinh.

2. Thời gian, địa điểm tiếp công dân:

-  Thời gian tiếp công dân:

                + Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ;

                + Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (có lịch kèm theo).

- Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Tầng 2,  Toà  nhà  B (Khối Tổng hợp), Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được biết./.

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG NĂM 2023

 

(Kèm theo Thông báo số 171/TB-SKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Sở Khoa học và Công ngh)

STT

Thứ

Ngày, tháng, năm

Người tiếp công dân

Chức vụ

Tham gia

1

18/01/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở

2

22/02/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở

3

29/3/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở

4

26/4/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở

5

31/5/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở

6

28/6/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở

7

26/7/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở

8

30/8/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở

9

27/9/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở

10

25/10/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở

11

29/11/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở

12

27/12/2023

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

Thanh tra Sở