Trang chủ >> Thông Báo   (31-05-2022)

THÔNG BÁO Mời báo giá gói thầu mua sắm thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-SKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh, bổ sung) xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo mời báo giá gói thầu mua sắm thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum (có danh mục kèm theo)

Sở Khoa học và Công nghệ mời tất cả các đơn vị có điều kiện tham gia gửi báo giá thiết bị nêu trên.

Báo giá hợp lệ phải có người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu và ghi rõ:

- Giá chào (bằng VNĐ) phải bao gồm các loại thuế.

- Thời gian và địa điểm thực hiện.

- Thời gian và phương thức thanh toán.

- Hiệu lực của báo giá (ít nhất 03 tháng).

Thời gian nhận báo giá: Chậm nhất 16 giờ ngày 07 tháng 6 năm 2022. 

Địa chỉ nhận báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ; Tầng 4 - Tòa nhà B Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Số điện thoại: 02603.862518. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên./.

File đính kèm: Thông báo 

File đính kèm: Chuẩn Danh mục thiết bị, hóa chất dự án