Trang chủ >> Thông Báo   (07-10-2020)

Thông báo mời báo giá thực hiện nhiệm vụ: “Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đến tăng trưởng TFP trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, xác định chỉ tiêu, biện pháp nâng cao đóng góp của TFP cho giai đoạn 2021-2025”

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 100/TB-SKHCN, ngày 7/10/2020 về việc mời các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực nếu có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ “Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của khoa học công nghệ đến tăng trưởng TFP trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, xác định chỉ tiêu, biện pháp nâng cao đóng góp của TFP cho giai đoạn 2021-2025”

 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân xây dựng thuyết minh chi tiết nhiệm vụ theo đề cương gửi kèm thông báo này và dự toán kinh phí thực hiện gửi về Sở Khoa học và Công nghệ - Số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Số điện thoại: 0260.3916912.

 

Thời gian nhận báo giá: Chậm nhất 15 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2020.

 

Báo giá hợp lệ phải có người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu và ghi rõ: Giá chào (bằng VNĐ) đã bao gồm các loại thuế; Thời gian và địa điểm thực hiện; Thời gian và phương thức thanh toán; Hiệu lực của báo giá (ít nhất 01 tháng).

 

ĐỀ CƯƠNG TFP