Trang chủ >> Thông Báo   (31-05-2019)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đánh giá, công nhận sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum; Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum; Căn cứ quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nhân sự Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Điều 42 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum về trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ: “Chủ trì hướng dẫn thống nhất việc xét, công nhận sáng kiến; xét công nhận tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến theo quy định hiện hành làm cơ sở cho việc xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng”.

Thực hiện Công văn số 1294/UBND-KGVX ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh) thông báo tiếp nhận hồ sơ đánh giá, công nhận sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đề nghị đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến gồm:

a. Văn bản đề nghị đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: 01 bản chính;

b. Bản sao Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh: 01 bản;

c. Bản sao Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 01 bản;

d. Báo cáo kết quả áp dụng của sáng kiến. (Báo cáo phải có chữ ký của tác giả sáng kiến và có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị được ứng dụng sáng kiến này (nêu rõ ý kiến về hiệu quả áp dụng): 01 bản chính;

e. Tài liệu, văn bản liên quan khác.

2. Số lượng: 01 bộ + 01 bộ file mềm (gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành Ioffice hoặc qua địa chỉ mail: sangkienkontum@gmail.com).

3. Thời gian: Đến hết ngày 10/6/2019. Sau ngày 10/6/2019, các hồ sơ đề nghị đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiếnchưa gửi về thì xem như không đủ điều kiện và không được xem xét.

Hồ sơ gửi về phòng Quản lý Chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Mọi chi tiết liên hệ Số điện thoại: 02603.865.490.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tác giả, đồng tác giả biết để nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định./.

Thông báo