Trang chủ >> Thông Báo   (07-04-2020)

Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài trong kế hoạch năm 2020

Ngày 23/3/2020, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành văn bản số 792/BKHCN-TCCB Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài trong kế hoạch năm 2020.

Theo đó, Bộ Khoa học và công nghệ thông báo tuyển chọn và hướng dẫn các tổ chức cá nhân đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sĩ theo Đề án 2395 trong kế hoạch năm 2020. Trong đó:

-    Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: 5 chỉ tiêu

-    Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu: 11 nhóm

-    Bồi dưỡng sau Tiến sĩ: 15 chỉ tiêu

 

Hồ sơ đăng ký đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Bộ Khoa học và Công nghệ, số 38 Ngô quyền, Hoàn kiếm, Hà Nội. Email: visti@most.gov.vn

 

Thời gian đăng ký, đối tượng, điều kiện, kinh phí được nêu tại văn bản số 792/BKHCN-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài trong kế hoạch năm 2020./.

Văn bản 792/BKHCN-TCCB