Trang chủ >> Thông Báo   (17-11-2020)

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh (lần 2)

Ngày 18/11/2020, Sở KH&CN tỉnh tiếp tục ban hành Thông báo số 115/TB-SKHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh (lần 2) đối với dự án KH&CN “Sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba)”.

  

Theo đó, thời gian nhận hồ sơ được gia hạn đến hết ngày 25/11/2020. Về thành phần, số lượng hồ sơ cụ thể như sau:

 

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:

  

a. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án KH&CN (Mẫu B1-1-ĐON);

 

b. Thuyết minh dự án KH&CN (kèm theo bảng thuyết minh chi tiết khối lượng, dự toán kinh phí, ngày công thực hiện dự án KH&CN). Mẫu Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (B1-2c-TMDA).

 

c. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì; tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1-3-LLTC, Mẫu: B1-6- HĐTCHTCN);

 

d. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và các cá nhân đăng ký thực hiện chính (Mẫu B1-4-LLCN);

 

e. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện hoặc cơ quan chuyển giao công nghệ (Mẫu B1-5-PHNC - nếu có);

 

g. Các văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ nguồn khác; Các văn bản chứng minh (giấy xác nhận,..) về năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án; văn bản làm căn cứ lập dự toán kinh phí; tổ chức, địa phương ứng dụng kết quả của dự án;

 

Mỗi văn bản trong Hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

 

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đóng gói trong túi Hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:

 

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì dự án KH&CN (chữ in hoa):

 

- Tên nhiệm vụ KH&CN đăng ký tham gia tuyển chọn (ghi rõ tên dự án KH&CN).

 

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp  thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

 

- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện (làm chủ nhiệm) và Danh sách những người tham gia chính thực hiện (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp).

 

- Danh mục tài liệu, văn bản có trong Hồ sơ.

 

2. Số lượng hồ sơ: 10 bộ, trong đó 01 bộ gốc và 09 bản sao bộ hồ sơ gốc.

 

3. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, địa chỉ: Số 68 - Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để nộp hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo đúng thời gian quy định./.

 

MÃU HỒ SƠ

DANH MỤC DỰ ÁN