Trang chủ >> Thông Báo   (20-05-2022)

Thông báo và mời tham gia khóa đào tạo và huấn luyện Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hóa và sở hữu trí tuệ

Ngày 20/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ gửi Thông báo và mời tham gia khóa đào tạo và huấn luyện Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hóa và sở hữu trí tuệ cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái địa phương.

 

Theo Văn bản số 18/CV-TTĐT ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc mời tham gia khóa đào tạo và huấn luyện tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo và trân trọng đề nghị các đơn vị, địa phương có nhu cầu cử cán bộ tham gia khóa đào tạo và huấn luyện Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hóa và sở hữu trí tuệ cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái địa phương.

 

Thời gian dự kiến: Tại TP. Hồ Chí Minh

      - Từ ngày 08-10/06/2022 (khóa 1- cơ bản);

      - Từ ngày 26-28/07/2022 (khóa 2 - chuyên sâu)

 

Văn bản đăng ký tham gia khóa đào tạo của đơn vị gửi trực tiếp cho Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ; đồng thời gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 03/06/2022 để tổng hợp.

 

Thông tin chi tiết liên hệ qua Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ. Điện thoại 0945432579.

 

File đính kèm: Thông báo

                    Mẫu phiếu ĐK