Trang chủ >> Thông Báo   (18-01-2023)

Thông báo về kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 4380/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 (có đính kèm). Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum về các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023cụ thể như sau:

  1. 1.     Đối tượng hỗ trợ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Nội dung hỗ trợ

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh.

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố. 

- Hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

3. Mức hỗ trợ

Theo Nghị quyết 73/2021/NQ-HĐND, ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 tại tỉnh Kon Tum. (có đính kèm).

4. Cách thức đăng ký tham gia

Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình năng suất chất lượng năm 2023 theo mẫu đơn gửi kèm văn bản này gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum - Tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại:   02603. 3862 518;  DĐ: 0983574908, 0984413459.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch số 4380/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ phối hợp thông báo đến các doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý của các ngành, doanh nghiệp là thành viên của Hội, Hiệp hội để biết, đăng ký tham gia hỗ trợ./.

File đính kèm

File đính kèm

File đính kèm