Trang chủ >> Thông Báo   (06-01-2020)

Thông báo về việc báo cáo thống kê khoa học và công nghệ năm 2019

Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND, ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum;

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo thống kê về KH&CN năm 2019 theo các biểu mẫu được gửi kèm theo và được đăng tải tại mục Thông báo trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (http://skhcn.kontum.gov.vn/).

Báo cáo thống kê của các đơn vị gửi về Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN tỉnh Kon Tum, số 16A Ngô Quyền, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và gửi file mềm qua địa chỉ Email: nguyenvanluat1988@gmail.com trước ngày 20/01/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02603.934.777 hoặc 0931.644.679.

Sở KH&CN đề nghị các đơn vị, cá nhân quan tâm, thực hiện đảm bảo tiến độ.

 

Danh sách tổ chức KHCN

Phụ lục