Trang chủ >> Thông Báo   (13-04-2020)

Thông báo về việc công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum; Công văn số 464/UBND-NNTN, ngày 20/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn trong mùa khô năm 2020; Văn bản số 945/VP-NNTN ngày 06/4/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh.

Nhằm giúp các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân nắm bắt thông tin, kết quả các đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh để tiếp nhận, triển khai ứng dụng các giải pháp trong tái canh cà phê và phòng, chống hạn hán trong mùa khô năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp kết quả 02 của đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được nghiệm thu, gồm: (1) Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng tái canh cà phê vối bền vững tại tỉnh Kon Tum; (2) Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng hàng năm thích hợp với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu nước ở các tiểu vùng sinh thái tỉnh Kon Tum (có bảng tóm tắt thông tin kết quả kèm theo).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, địa phương biết và đăng ký tiếp nhận./.

 

TÓM TẮT THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

TT

TÊN ĐỀ TÀI/

DỰ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

TÓM TẮT KẾT QUẢ

SẢN PHẨM

01

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng tái canh cà phê vối bền vững tại tỉnh Kon Tum

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

Dự án đã triển khai áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp trong tái canh cà phê để chuyển giao, hướng dẫn cho các hộ dân tham gia triển khai mô hình. Kết quả mô hình (trên 85% diện tích) đạt các chỉ tiêu sinh trưởng vượt trội, năng suất quả tươi trung bình đạt 15,83kg/cây, cao hơn đối chứng 6,25kg/cây, và đã đạt được mục tiêu dự án đề ra; các biện pháp kỹ thuật tổng hợp áp dụng để thực hiện tái canh đã được triển khai có hiệu quả. Kết quả dự án đã hoàn thiện tài liệu quy trình kỹ thuật tái canh cà phê phù hợp với điều kiện của tỉnh để phổ biến nhân rộng trong sản xuất.

- Báo cáo khoa học tổng kết dự án;

- Tài liệu: Quy trình kỹ thuật tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

02

Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng hàng năm thích hợp với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu nước ở các tiểu vùng sinh thái tỉnh Kon Tum

Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ.

Đề tài đã tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng về đối tượng và cơ cấu cây trồng hàng năm ở các tiểu vùng sinh thái hạn hán và nguy cơ thiếu nước trên địa bàn tỉnh; bố trí các thí nghiệm, mô hình để xác định các đối tượng (giống) và cơ cấu cây trồng trên các tiểu vùng sinh thái của tỉnh (các huyện: Sa thầy, Kon Rẫy, Đăk Hà và thành phố Kon Tum). Kết quả nghiên cứu đề tài đã xác định các đối tượng cây trồng (ngô nếp, đậu đen, đậu xanh) và các cơ cấu (ngô nếp hè thu - ngô nếp thu đông); đậu xanh (HT) - ngô nếp (TĐ) phù hợp với đất đồi vùng hạn hán và nguy cơ thiếu nước ở các huyện phía Tây Trường Sơn của tỉnh; các cơ cấu Ngô nếp (HT)-Đậu đen (TĐ); ngô nếp (hè)-Lúa (HT); Ngô nếp (ĐX)-Lúa (HT), Đậu đen (ĐX)-Lúa (HT) phù hợp với đất lúa 1 vụ/năm và 2 lúa/năm; xác định giống sắn SM937-26 có khả năng phù hợp để chuyển đổi cơ cấu giống sắn tại các tiểu vùng sinh thái của tỉnh. Kết quả đề tài có tính khả thi để chuyển giao ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ trong điều kiện hạn hán, thiếu nước trên các tiểu vùng sinh thái của tỉnh.

- Báo cáo tổng kết đề tài;

- Báo cáo phân tích hiện trạng và đề xuất lựa chọn các cơ cấu cây trồng hàng năm phù hợp với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu nước.

- Cơ cấu cây trồng thích ứng với vùng hạn hán và nguy cơ thiếu nước trên đất đồi và đất bằng tỉnh Kon Tum.