Trang chủ >> Thông Báo   (12-08-2019)

Thông báo về việc đăng ký tham gia dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017- 2020”

Thông báo về việc đăng ký tham gia dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017- 2020” 

Biểu mẫu hồ sơ kèm theo