Trang chủ >> Thông Báo   (05-03-2023)

Thông báo về việc đấu giá tài sản xe oto đã qua sử dụng không hoạt động (lần 4)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cư Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn lựa chọn tổ chức tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thanh lý ô tô phục vụ công tác chung của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 29/09/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc bán đấu giá xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũ);

Căn cứ Chứng thư số 0202-1/22.CT ngày 05/12/2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá Gia Thành;

Căn cứ Chứng thư số 0202-2/22.CT ngày 05/12/2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá Gia Thành;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-SKHCN ngày 19/12/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện bán đấu giá xe ô tô của Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũ);

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-SKHCN ngày 19/12/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum là đơn vị có tài sản đấu giá thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để ủy quyền bán đấu giá tài sản là 02 chiếc xe ô tô thanh lý với nội dung như sau:

1.            Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

Tên đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: Tầng 4 – Toà nhà B Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 02603.862518

  1. 2.            Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Xe ô tô con nhãn hiệu Ssang Yong, biển đăng ký 82B-0403

Tài sản 2: Xe ô tô con nhãn hiệu Mazda, biển đăng ký 82A-002.65

3.            Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản 1: 32.300.000 đồng (Ba mươi hai triệu, ba trăm ngàn đồng)

Tài sản 2: 31.100.000 đồng (Ba mươi mốt triệu, một trăm ngàn đồng)

  1. 4.            Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo qui định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/QH14/2016 ngày 17/11/2016 kèm thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 (Chi tiết có Phụ lục 1 kèm theo)

5.            Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1       Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/03/2023  đến 17h00 ngày 07/03/2023 (trong giờ hành chính).

5.2       Địa điểm nhận hồ sơ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: Tầng 4 – Toà nhà B Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603.862518.

Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia yêu cầu trình bày hồ sơ theo thứ tự bảng tiêu chí của Thông tư 02/2022/TT-BTP, 08/02/2022  như phụ lục 1 và gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đúng thời gian quy định.

Sau khi xem xét đánh giá các hồ sơ đăng ký tham gia, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum sẽ có văn bản thông báo kết quả trên trang đấu giá tài sản https://dgts.moj.gov.vn./.

File đính kèm