Trang chủ >> Thông Báo   (06-12-2022)

Thông báo về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 4060/UBND-KTTH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh về chủ trương xây dựng Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị sau khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum;

Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh “Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum”

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia đối với dự nêu trên (có dự thảo Quyết định kèm theo).

Ý kiến tham gia của quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10 tháng 12 năm 2022 để tổng hợp, hoàn chỉnh, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Đề nghị Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp đưa dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến theo qui định.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp./.

File đính kèm