Trang chủ >> Thông Báo   (25-08-2022)

Thông báo Về việc đề xuất, đặt hàng dự án tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 thực hiện trong năm 2023 và Chương trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; Công văn số 2301/UBND-KGVX ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo đến các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn sở hữu trí tuệ đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình năm 2023 và hướng dẫn hỗ trợ kinh phí đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước như sau:

I. Đề xuất, đặt hàng dự án đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ năm 2023

1. Nội dung đề xuất, đặt hàng

- Đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh, huyện, thành phố và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP (ngoài các sản phẩm đã được bảo hộ).

- Dự án tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

2. Đề xuất, đặt hàng dự án theo mẫu Phiếu B1-ĐXNV gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Khoa học và Công nghệ (Tầng 4, tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum - Tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh. Thông báo và biểu mẫu được đăng tải trên Website Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ http://skhcn.kontum.gov.vn.

II. Nộp hồ sơ hỗ trợ kinh phí đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới đã được bảo hộ trong và ngoài nước theo quy định tại Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

1. Đối tượng hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân có văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới đã được bảo hộ trong và ngoài nước

2. Mức hỗ trợ: Theo quy định tại Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Theo Mẫu A-ĐĐNHT.

4. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Thường xuyên trong năm.

Hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (Tầng 4, tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum - tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. Điện thoại 0260.3862.806.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

File đính kèm