Trang chủ >> Thông Báo   (31-10-2019)

Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính như sau:

1. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ: 53 thủ tục (được ban hành tại Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum; Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum)

53/53 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ website: skhcn.kontum.gov.vn

2. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính: thực hiện theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyết giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

3. Địa điểm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (Kể từ ngày 15/7/2019).

4. Hình thức nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:  Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích (Có thu phí)

5. Việc tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn 

- Gửi đến cơ quan: Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - 492 Trần Phú - Phường Quyết Thắng - Thành Phố Kon Tum. Số điện thoại chuyên dùng: 02603.918.113. Địa chỉ thư điện tử: phongkstthc@gmail.com

- Gửi đến cơ quan: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ; 68 Lê Hồng Phong- Thành Phố Kon Tum; Số điện thoại chuyên dùng:02603.3862.806. Địa chỉ thư điện tử: sokhcn_kontum@chinhphu.gov.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nôi dung phản ánh, kiến nghị;Ghi rõ tên, địa chỉ, s điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân tổchức có phản ánh, kiến nghị;   

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tổ cáo và giải quyết khiếu nại, t cáo.

Quyết định 419/QĐ-UBND

Quyết định 185/QĐ-UBND