Trang chủ >> Thông Báo   (12-04-2019)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2019

Thực hiện Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2019; Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh vào ngày 22, 24/01/2019; 01/3/2019). Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2019, gồm: 06 đề tài, dự án (có danh mục kèm theo).

- Quyết định 322/QĐ-UBND.

- Thông báo.