Trang chủ >> Thông Báo   (02-08-2020)

THÔNG BÁO về việc thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 10, Nghị định 13/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo:

1. Những trường hợp sau đây sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

a) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Trong 5 năm liên tiếp, doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ không năm nào đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trừ trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian 5 năm đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

c) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ không thực hiện chế độ báo cáo trong 03 năm liên tiếp theo quy định;

d) Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp không đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định.

2. Qua theo dõi quá trình hoạt động của các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, nhận thấy:

- Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum (có Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ số 01/2013/ĐK-DNKHCN ngày 28/3/2013): Từ khi được cấp Giấy chứng nhận đến nay không tiến hành sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ và không thực hiện chế độ báo cáo trong 03 năm liên tiếp.

- Công ty TNHH MTV Công nghệ mới TĐH (có Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ số 01/2015/DNKHCN ngày 17/11/2015): doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ không năm nào đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tuy nhiên, doanh nghiệp thuộc trường hợp mới thành lập trong thời gian 05 năm đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3. Căn cứ các quy định nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị:

- Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum: Có văn bản giải trình lý do không hoạt động, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/8/2020. Quá thời hạn trên Công ty không phản hồi Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của đơn vị theo quy định.

- Công ty TNHH MTV Công nghệ mới TĐH: Đề nghị Công ty nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ từ sau tháng 11/2020 (đủ thời gian 5 năm đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ) đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nếu trong 5 năm liên tiếp kể từ sau tháng 11/2020, doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ không năm nào đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của đơn vị theo quy định.

Mọi thắc mắc của đơn vị xin liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0260.3915.637.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các doanh nghiệp biết, thực hiện./.