Trang chủ >> Thông Báo   (06-07-2020)

Thông báo về việc triển khai Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 và Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 và Quyết định số 1155/QĐ- BKHCN về Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Văn bản số 349/TTKHCN ngày 23/6/2020 của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia V/v tiến hành Điều tra nghiên cứu và phát triển và Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đề nghị các đơn vị có liên quan (theo danh sách đính kèm) phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin trên phiếu Điều tra được gửi kèm theo và được đăng tải tại mục Thông báo trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ (http://skhcn.kontum.gov.vn/). Các phiếu điều tra sẽ được chi trả kinh phí cho các tổ chức cung cấp thông tin theo quy định của Bộ Tài chính.

Sở KH&CN sẽ tiến hành thu phiếu điều tra tại các đơn vị trước ngày 20/7/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02603.934.777 hoặc 0931.644.679.

Sở KH&CN đề nghị các đơn vị, cá nhân quan tâm, phối hợp thực hiện đảm bảo tiến độ.

Tài liệu kèm theo.