Trang chủ >> Thông Báo   (10-08-2020)

Thông báo về việc tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì dự án Nhãn hiệu chứng nhận “Dệt Thổ cẩm Kon Tum”

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (lĩnh vực sở hữu trí tuệ);

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án: Nhãn hiệu chứng nhận “Dệt Thổ cẩm Kon Tum” (Có Danh mục kèm theo) thực hiện năm 2020, như sau:

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn gồm:

a. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ (Mẫu B1-1-ĐON);

b. Thuyết minh đề tài, dự án khoa học và công nghệ (kèm theo bảng thuyết minh chi tiết khối lượng, dự toán kinh phí, ngày công thực hiện đề tài khoa học và công nghệ) (B1-2a-TMDA).

c. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu B1-3-LLTC);

d. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và các cá nhân đăng ký thực hiện chính (Mẫu B1-4-LLCN);

e. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện hoặc cơ quan chuyển giao công nghệ (Mẫu B1-5-PHNC - nếu có);

g. Các văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ nguồn khác; Các văn bản chứng minh (giấy xác nhận,..) về năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án; văn bản làm căn cứ lập dự toán kinh phí; tổ chức, địa phương ứng dụng kết quả của đề tài, dự án;

Mỗi văn bản trong Hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đóng gói trong túi Hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài, dự án khoa học và công nghệ (chữ in hoa):

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tham gia tuyển chọn (ghi rõ: tên Đề tài, dự án).

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện (làm chủ nhiệm) và danh sách những người tham gia chính thực hiện (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp).

- Danh mục tài liệu, văn bản có trong Hồ sơ.

2. Số lượng hồ sơ: 12 bộ (trong đó 01 bộ gốc và 11 bản sao bộ hồ sơ gốc) và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020.

4. Nơi nhận Hồ sơ và thông tin liên hệ:Hồ sơ đăng ký gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Mọi chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (số điện thoại: 0260.3865.490).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định./.

Phụ lục kèm theo