Trang chủ >> Thông Báo   (07-09-2022)

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo nộp hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (có danh mục kèm theo)

 

I. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:

 

 

1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

 

a)  Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

 

b)  Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

 

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Mẫu B1-1-ĐON);

 

3. Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-2a-TMĐTCN).

 

4. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);

 

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

 

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm KH&CN có thuê chuyên gia);

 

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);

 

8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

 

9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

 

10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

 

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

 

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ

 

c) Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ;

 

11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

 

II. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

 

 

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 10 bộ (01 bộ gốc và 09 bộ bản sao hồ sơ gốc) và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14.

 

2. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

 

a) Tên đề tài KH&CN cấp tỉnh;

 

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm đề tài;

 

c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

 

3. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, Tầng 4 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

 

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (qua Văn thư Sở). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 phút, ngày 01/11/2022 (thứ 3), các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện.

 

Mọi chi tiết liên hệ Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (số điện thoại Đ/c Ngọc: 0797.0666.79).

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để nộp hồ sơ tuyển chọn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài theo đúng thời gian quy định./.

 

File đính kèm Biểu mẫu