Trang chủ >> Thông Báo   (10-03-2020)

UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Ngày 9 tháng 03 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

 

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum gồm có 66 thủ tục hành chính. Trong đó, có 35 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; 06 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Sở hữu công nghiệp; 07 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân và 18 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các nội dung có liên quan tại Phụ lục số 02, Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

 

Quyết định phê duyệt

Danh mục các TTHC