Trang chủ >> Thông Báo   (23-04-2019)

Về việc lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh Kon Tum đối với dự thảo tờ trình UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 856/UBND-KTTH ngày 16/4/2019 về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI; Văn bản số 868/UBND-KTTH ngày 17/4/2019 về việc tham mưu nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. Để có cơ sở tham mưu Ủy ban ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 8 gửi các đơn vị, địa phương tham gia góp ý dự thảo:

Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết và Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo 2 phương án. Trong đó:

Phương án 1: Mức chi trong dự thảo Nghị quyết là mức chi tối đa theo Thông tư số 14/2019/TT-BTC. Riêng đối với các mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị cho phép áp dụng theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum .

Phương án 2: Như phương án 1, tuy nhiên mức chi tại mục a, b và mục e điểm 2, Điều 3 dự thảo Nghị quyết (tương ứng với Điều 6 Thông tư 14/2019/TTBTC) tính bằng mức 80% so với Thông tư.

(Dự thảo được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ).

- Đề nghị các đồng chí thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tham gia ý kiến và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 28/4/2019 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo theo quy định.

- Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp đưa dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến theo qui định.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chung./.

Tài liệu kèm theo:

Dự thảo Nghị quyết

Phiếu lấy ý kiến