CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

 

            Ngày 12/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND(CT) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong các lĩnh vực: An toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

            Theo đó, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số 01 đến số 07 tại mục II phần A của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 10/6/ 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum; Thay thế thủ tục hành chính số 01 tại mục I phần A của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dacân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum; Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 06, 07, 21 tại mục I phần A và thủ tục hành chính số 05, 06, 07 tại mục IV phần A của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

File đính kèm