Thủ tục 17: Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các tổ chức khoa học và công nghệ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp kiểm tra đầy đủ, hợp lệ sau đó viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ;

- Trường hợp kiểm tra thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nhận hồ sơ làm lại kịp thời.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Phòng Quản lý khoa học xem xét:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ ra thông báo cho tổ chức, cá nhân có hồ sơ được cấp giấy chứng nhận hoạt động.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận hoạt động cho cơ sở biết lý do.

Bước 4: Tổ chức nhận giấy chứng nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản của người đứng đầu đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh (theo mẫu).

- Xác nhận của cơ quan Công an.

- Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài hoặc tờ báo đã đăng thông báo mất Giấy chứng nhận hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả

Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh.

Phí, Lệ phí

Phí thẩm định đối với các thay đổi khác : 1.000.000 đồng/?

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động (Mẫu 13 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN, ngày 31/3/2014).

Yêu cầu điều kiện

Trường hợp mất Giấy chứng nhận, văn phòng đại diện, chi nhánh phải đề nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, văn phòng đại diện, chi nhánh nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Căn cứ pháp lý

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/06/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, ngày 27/01/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN, ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC, ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu 13

 

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN TỔ CHỨC KH&CN/                VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                          . . . . . , ngày     tháng     năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN/GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG(1)

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ/Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/tp …

 

1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ/Tên văn phòng đại diện/chi nhánh:

    (Ghi tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài; tên viết tắt bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có)).

2. Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động(1):

    Số:                                       do:                     cấp ngày:     

3. Trụ sở chính của tổ chức/trụ sở văn phòng đại diện/chi nhánh:

     Địa chỉ:

     Điện thoại:                                                  Email:

4. Đề nghị được thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động(1) :

    (Tổ chức khoa học và công nghệ/văn phòng đại diện/chi nhánh liệt kê một hoặc một số nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung hoặc lí do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động).

5. Cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề nghị này và các tài liệu kèm theo.

     - Hoạt động theo đúng nội dung Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động(1) được cấp, đúng quy định của pháp luật.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

 (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

(1)    Ghi “Giấy chứng nhận”đối với tổ chức khoa học và công nghệ; ghi “Giấy chứng nhận hoạt động” đối với văn phòng đại diện/chi nhánh.