Thủ tục: Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh nơi đã cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Sáng từ 7h30 - 10h30, chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Bước 2: Cán bộ một cửa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến

Thành phn hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo mu);

- Đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp: Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Đối với trường hợp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

+ Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực) thuộc một trong các văn bản đã quy định;

+ Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo mu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trường hợp bổ sung sn phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ).

Đối tượnthực hiện

Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Kết quả

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, t khai

- Giấy đề nghị cấp thay đổi nội dung/cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Mu số 04 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019)

- Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (Mẫu số 02 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019)

Yêu cđiều kiện

* Doanh nghiệp đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

* Cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

- Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

* Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Căn c pháp lý

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính ph

 

 

Mu s 04

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THAY ĐỔI NỘI DUNG/ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi:…………………………………………………………

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:..............................................................................

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...................................................

- Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):

2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………………………… Fax:...................................................

- Email:..................................................................................................................................

- Website:..............................................................................................................................

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ và tên: ……………………………………………… Chức vụ:.........................................

- Số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân: …………………do………………… cấp ngày ... tháng ... năm         

- Điện thoại: ……………………………………………… Email:.............................................

- Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................................

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Số …… ngày …… tháng …… năm ……, do…………… cấp.

- Loại hình doanh nghiệp:....................................................................................................

5. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:

- Cấp lần đầu số: ……………………………………………… ngày......................................

- Cấp lại lần thứ………………………………………………… ngày.....................................

II. DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Lý do thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

.............................................................................................................................................

2. Doanh nghiệp đề nghị thay đổi các nội dung sau trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Trường hợp doanh nghiệp khoa học và công nghệ bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN, doanh nghiệp kê khai các nội dung sau:

3.1. Kết quả khoa học và công nghệ (nếu có):

- Tên kết quả:......................................................................................................................

- Nguồn gốc tài chính:.........................................................................................................

- Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu/ nhận chuyển giao):.............................................

- Lĩnh vực:..........................................................................................................................

3.2. Danh mục các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ cần bổ sung: ………………………     

III. DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:..............

..........................................................................................................................................

Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp thay đổi nội dung/ cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

 

…………, ngày ….. tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Mu s 02

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM HÌNH THÀNH TỪ KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi: ………………………………………………

1. Thông tin chung:

- Tên doanh nghiệp:.............................................................................................................

- Địa chỉ:...............................................................................................................................

- Điện thoại:..........................................................................................................................

- Ngành nghề kinh doanh:....................................................................................................

- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:....................................................................................

2. Thông tin về kết quả KH&CN:

- Tên kết quả KH&CN:.........................................................................................................

- Lĩnh vực.............................................................................................................................

- Nguồn gốc tài chính:..........................................................................................................

- Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu/ nhận chuyển giao):..............................................

3. Danh mục các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN:...............................................

.............................................................................................................................................

4. Điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

4.1. Điều kiện về nhân lực hoạt động khoa học và công nghệ:

- Danh sách nhân lực/ chuyên gia hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (nêu rõ trình độ học vấn) 

- Danh sách các tổ chức, viện, trường có liên kết thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ với doanh nghiệp (nếu có):.............................................................................

4.2. Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật:

- Danh mục đất đai, nhà xưởng, kho bãi hoặc phương án liên kết, thuê nhà xưởng, kho bãi phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp:............................................................

- Danh mục thiết bị, máy móc hoặc phương án liên kết, thuê thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp

5. Tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN trên tổng doanh thu của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này):

- Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN: ………………………    

- Tổng doanh thu của doanh nghiệp:.................................................................................

- Tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN/ tổng doanh thu: ...%

6. Đối với trường hợp công nghệ do doanh nghiệp nhận chuyển giao, doanh nghiệp giải trình một trong các nội dung sau:

6.1. Tiếp nhận, ứng dụng kết quả KH&CN đã nhận chuyển giao vào quá trình sản xuất, kinh doanh          

6.2. Cải tiến, phát triển công nghệ hoặc cải tiến, phát triển sản phẩm.............................

 

 

…………, ngày …… tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)