9. TTHC chuẩn hóa: Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn gửi bản công bố hợp chuẩn theo mẫu quy định để đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ 30 – 10 giờ 30, chiều từ 13giờ 30- 16 giờ30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Bước 2: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận, thẩm định bản công bố hợp chuẩn và thông báo cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn như sau:

- Trường hợp bản công bố hợp chuẩn hợp lệ, thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về việc tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn;

- Trường hợp bản công bố hợp chuẩn không hợp lệ, thông báo bằng văn bản có nêu rõ những điểm, nội dung chưa phù hợp cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn để hoàn thiện bản công bố hợp chuẩn và gửi lại cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ 30 – 10 giờ 30, chiều từ 13giờ 30- 16 giờ30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố hợp chuẩn (bản chính, theo mẫu);

- Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư…(bản sao y bản chính);

- Bản Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố (bản sao);

- Trường hợp tổ chức, cá nhân CBHC chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ CBHC của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo mẫu) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

- Trường hợp tổ chức, cá nhân CBHC được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ CBHC của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

- Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ:  02 (hai) bộ hồ sơ

Thời gian giải quyết

Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kết quả

Thông báo tiếp nhận

Phí, Lệ phí

Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn. Mức thu: 150.000 đồng/giấy đăng ký.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Bản công bố hợp chuẩn (Mẫu 2. CBHC/HQ Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Mẫu 1. KHKSCL Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

- Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (Mẫu 5. BCĐG Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

Yêu cầu điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật số 68/2006/QH11 ngày 01/1/2007 của Quốc hội;

- Luật số 05/2007/QH12 ngày 01/7/2008 của Quốc hội;

- Nghị định số 127/2007/NĐ/CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ;

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 3/8/2009 của Chính phủ;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC, ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính.

Biểu mẫu đính kèm