Trang chủ >> Tin KH&CN trong nước   (30-11-2020)

Quy chế mới về xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 11/11/2020, Bộ Giáo dục và đào tạo ra Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT về việc Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

 

Theo đó, đề tài của sinh viên tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

 

Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên và tối đa có 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 người hướng dẫn chính;

 

Sản phẩm của đề tài được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng.Đề tài được cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá, lựa chọn gửi tham gia xét Giải thưởng;

 

Đề tài chưa nhận hoặc chưagửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp Bộ hoặc tương đương trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ;

 

Khóa luận, đồ án tốt nghiệp không được gửi tham gia xét Giải thưởng.Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả/tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều8 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.

 

Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2020, thay thế Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05/5/2017 và Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016./.

 

Dung_Ngô