Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (04-08-2022)

BÃI BỎ 05 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 03 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND(CT)  về phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

 

Theo đó, bãi bỏ 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh kon tum như sau:

 

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp;

 

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp;

 

Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

 

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn  (thuộc  loại  8)  bằng  phươngtiện  giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

 

Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa./.

 

File đính kèm TẠI ĐÂY

                                                                                                                        Thùy Trâm