Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (13-05-2020)

Ban hành Chương trình hành động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Ngày 05 tháng 5 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 34/QĐ-SKHCN Ban hành Chương trình hành động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, nội dung chủ yếu của Chương trình như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020

1. Mục tiêu

- Nâng cao ý thức chấp hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) và các văn bản có liên quan đối với công chức và người lao động.

-Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tài sản đầu tư của nhà nước thuộc Sở Khoa học và Công nghệ quản lý trong quá trình thực thi công vụ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

2. Yêu cầu

- Đấy mạnh việc THTK, CLP trong năm 2020 để góp phần hoàn thành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Sở tại Chương trình số 01/CTr-SKHCN ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ để tiến tới hoàn thành kế hoạch Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 1280/KH-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016.

- THTK, CLP là trách nhiệm của toàn thể công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- THTK, CLP phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi. Phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, từng cá nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. MỘT SỐ CHỈ TIẾU TIẾT KIỆM NĂM 2020

1.Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước

Trong năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước, trong đó:

- Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương), thực hiện lồng ghép các nội dung công việc cần xử lý, bố trí, sắp xếp nội dung hợp lý nhằm rút ngắn thời gian tổ chức hội thảo, hội nghị; phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tiếp khách, tổ chức lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí; tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào.

- Tiết kiệm triệt để kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, không tham mưu phê duyệt các đề tài, dự án khoa học có nội dung trùng lắp, thiếu tính khả thi, tính hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Thực hiện cơ chế đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tập trung nguồn lực triển khai các đề tài, dự án gắn liền với thực tiễn sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các dự án khoa học phải tính toán đầy đủ hiệu quả kinh tế của dự án; công khai, minh bạch chi phí, kết quả nghiên cứu, cụ thể:

b.Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng tăng cường phân cấp, tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính. Thực hiện việc giao kinh phí chi thường xuyên cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc thông qua nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

2.Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đầu tư công; bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn của Sở giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả.

3.Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công

- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý các trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp.

- Đất đai, trụ sở làm việc của cơ quan Sở được giao quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm, phát huy được công năng sử dụng, phục vụ có hiệu quả công việc chuyên môn.

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

- Thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đảm bảo giai đoạn 2016-2021 tinh giản 10% tổng số biên chế được giao.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính, nâng cao năng lực và trách nhiệm của công chức và người lao động. Quản lý giờ giấc làm việc và giám sát tiến độ, chất lượng công việc của công chức và người lao động.

- Đảm bảo100% thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát thường xuyên, qua đó đề xuất với cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC nhằm giảm chi phí, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM

1.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP:

Tiếp tục thông tin, phổ biến về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đề THTK, CLP thông qua các buổi hội nghị, tập huấn để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP.

Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và Ban Thanh tra nhân dân, kịp thời phát hiện vi phạm về THTK, CLP.

2.Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

a. THTK, CLP trong quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

- Tiết kiệm triệt để kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không đề xuất, phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trùng lắp, thiếu tính khả thi; từng bước thực hiện việc khoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, công khai minh bạch chi phí, kết quả nghiên cứu.

-Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra triển khai các đề tài, dự án KH&CN, đảm bảo việc tổ chức triển khai đúng nội dung, khối lượng, tiến  độ và sản phẩm đã được duyệt. Thực hiện việc cắt giảm hoặc dừng thực hiện các đề tài, dự án chậm tiến độ hoặc tính khả thi và hiệu quả ứng dụng thấp.

-Việc quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại Nghị định 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; Thực hiện cơ chế khoán chi theo quy định tại Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015. Thẩm định dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND, ngày 16/5/2016 ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

b. THTK, CLP trong quản lý chi tiêu thường xuyên tại Sở

- Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về công khai số liệu dự toán, quyết toán NSNN hàng năm đúng quy định.

- Thực hiện phân bổ dự toán kinh phí hàng năm của ngành theo đúng các văn bản hướng dẫn của Luật NSNN; Yêu cầu thuyết minh dự toán của các đơn vị gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, dự toán có định mức định lượng cụ thể cho từng nội dung.

- Nâng cao hiệu quả công việc, triệt để THTK, CLP trong tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết…, không sử dụng NSNN để tặng quà theo quy định chung.

-Tất cả công chức và người lao động phải có trách nhiệm trong việc THTK, CLP trong việc sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc, văn phòng phẩm, điện nước …

c. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư

Thực hiện việc đề xuất các dự án đầu tư có hiệu quả, tập trung, đúng quy trình, quy định về quản lý đầu tư hiện hành của Nhà nước, đảm bảo việc THTK, CLP.

3. THTK, CLP trong quản lý lao động, thời gian lao động:

- Xây dựng vị trí việc làm theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo công chức, người lao động được bố trí vị trí việc làm đúng với chuyên môn, năng lực và sở trường công tác.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng công chức và người lao động hàng năm gắn với chức danh và vị trí công tác, đảm bảo việc cử công chức và người lao động đi học đúng đối tượng, phát huy năng lực công tác của công chức, phục vụ công việc được giao hiệu quả hơn.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, đồng thời làm cơ sở để, đánh giá, đào tạo, bổ nhiệm.

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ.

4. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP:

- Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở, Ban thanh tra nhân dân để làm tốt việc tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí của Sở và các đơn vị trực thuộc, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kinh phí đầu tư phát triển bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tự kiểm tra tài chính tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị định kỳ tổ chức đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách các phòng liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện Chương trình.

2. Trưởng các phòng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đúng quy định. Định kỳ 6 tháng, hàng năm các phòng đánh giá tình hình thực hiện Chương trình gửi Văn phòng để tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng theo quy định./.

Lê Thủy