Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (17-06-2020)

Ban hành hệ thống tài liệu nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Ngày 05/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 48/QĐ-SKHCN về việc ban hành hệ thống tài liệu nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

 Theo đó, danh mục tài liệu nội bộ thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum gồm 8 văn bản, quy trình theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng, 5 quy trình quản lý nội bộ (Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến, Quy trình tiếp công dân, Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu, Quy trình giải quyết khiếu nại, Quy trình giải quyết tố cáo) và 44 quy trình giải quyết TTHC.

Việc ban hành hệ thống tài liệu nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum sẽ góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công thuộc phạm vi giải quyết của ngành khoa học và công nghệ./.

Hồng Vân

PHỤ LỤC