Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (24-09-2020)

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương và với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ra mắt Đại hội

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, tâm huyết và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng trình Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 đồng chí; bầu 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết, đại diện cho gần 29 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; củng cố niềm tin của Nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính; bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của Nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020-2025 từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2025, tỷ trọng nông-lâm-thuỷ sản 19-20%, công nghiệp-xây dựng 32-33%, thương mại-dịch vụ 42-43%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả giai đoạn 2021-2025 đạt 118.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 70 triệu đồng trở lên (tương đương trên 3.000 USD); Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn tăng bình quân 8,2%/năm và đạt trên 5.000 tỷ đồng vào năm 2025.

 

Đến năm 2025: Quy mô dân số khoảng 620.000 người; trên 60% lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm; có 60 xã (70,5% số xã) trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, 04 huyện và thành phố Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 85%; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 64%; Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hằng năm đạt trên 90%. Đến năm 2025, có trên 80% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đến năm 2025, kết nạp trên 5.000 đảng viên mới. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 75%. Trên 76% quần chúng được tập hợp vào các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết thực tiễn quan trọng và kiểm điểm sâu sắc những thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và chủ trương, nghị quyết trên các lĩnh vực. Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vừa nhất trí thông qua là công trình tập thể, được kết tinh bằng ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; từng cấp uỷ, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở phải thực hiện nghiêm túc việc phổ biến và quán triệt Nghị quyết của Đại hội, để Nghị quyết thấm sâu vào từng đảng viên, đoàn viên, hội viên và từng người dân, sớm phát huy tác dụng trong cuộc sống, trở thành hành động cụ thể, thiết thực của mỗi người. Đồng thời, phải lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách kịp thời và quyết liệt, bảo đảm tạo chuyển biến thực sự rõ nét ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí lưu ý, để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ cấp thiết đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đại biểu dự Đại hội phải thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm, đề cao sự đoàn kết, tiền phong gương mẫu, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát cơ sở, bám sát quy chế, quy trình, chương trình, kế hoạch công tác, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao phải kịp thời, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, quyết tâm xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.

 

“Thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh tạo nên sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân của tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ mới, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững” - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

 

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành quả đã đạt được; đoàn kết một lòng, tích cực cống hiến sức lực, tài năng và trí tuệ, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

Link liên kết: https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/36240/Be-mac-Dai-hoi-dai-bieu-Dang-bo-tinh-lan-thu-XVI-nhiem-ky-2020---2025.html

Theo Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum