Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (20-03-2023)

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố bổ sung sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 14/3/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-BKHCN về việc công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định 366/QĐ-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung thêm hàng hoá là: Ống bằng thép không rỉ. Tiêu chuẩn chất lượng về loại hàng hoá này được quy định tại QCVN 20:2019/BKHCN và sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN. Các văn bản quy phạm pháp luật quản lý đối với hàng hoá này là các Thông tư: số 28/2012/TT-BKHCN; 02/2017/TT-BKHCN; 15/2019/TT-BKHCN; 06/2020/TT-BKHCN; 09/2021/TT-BKHCN.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/3/2023.

 

Mai Hoà